Avgifter, Protokoll, Stadgar

Klubbens Avgifter 2023

Medlemsavgift

300

Båtkran

Medlem

400


Icke Medlem

650

Spolplatta 

Spolning av båt

200


Mastkran

Medlem

50


Icke medlem

350

TraktorMedlem

150


Icke Medlem

500

Hyresavgifter båtfack /  år

Bredd 3.5 M

1368

Bredd 4.0 M

1435

Bredd 5.0 M

2135

Fast avgift el / år

Alla upplagda båtar

200

Förbrukad el utöver ovan 

kWh

3.66

Fast avgift vatten / år

Alla upplagda båtar

100

UppläggningInnanför Grindar

1800

Utanför grindar

1500

Obs Avgift utgår även sommartid. (samma som vinter)

Uppställning av båtvagn utan båt

800

Uppläggning enbart mast

800

Båtfack Baspris vid försäljning

3.5 M

45 130

4.0 M

52470

5.0 M

132400

Tillägg Båtfack förekommer beroende på utrustning


Förseningsavgift på ej betalade fakturor

60

Tillägg på årsavgiften vid uteblivet deltagande på arbetsdag

500

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR LILLA EDETS BÅTKLUBB, 2023-03-23.

 

Mötesplats: Kompassen

Antal deltagare: 16 st.

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Niklas Sigfeldt hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Kallelse

Kallelsen till mötet godkändes. Kallelse har skett via mail och via post (till de som inte har mailadress)  

samt varit annonserat på hemsidan

 

 3. Dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

 

4. Mötesfunktionärer

Som mötets funktionärer valdes:

Ordförande                   Niklas Sigfeldt
Sekreterare                   Örjan Wängdahl
Justeringsmän            Asko Malila och Tomas Edelgård

        

5. Verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 föredrogs av Örjan Wängdahl.
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

 

6.Redovisning av årets resultat
Kassör Jonatan Lundqvist redogjorde för årets resultat. Oförutsedda kostnader som dragit ner resultatet under året har varit nyckelbytet samt inköp av belysning (c:a 22.000 kr). Postboxen har avskaffats (har kostat 5500 kr/år)

        

7. Revisionsberättelse

         Revisionsberättelsen upprättad av Tomas Nilsson och Anders Stålheim för år 2022 föredrogs av Anders       

         Stålheim. Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Ansvarsfrihet

         Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

 


9. Val av styrelse

         Styrelsen för 2023 valdes enligt följande:

        Ordförande                   Niklas Sigfeldt
        Vice ordförande           Carina Såby

         Kassör                           Jonatan Lundqvist (är vald på 2 år)

         Sekreterare                 Örjan Wängdahl (är vald 2022 på 2 år)
         Vice sekreterare         Elin Billestedt

         Ledamot                      Per Viklund

         Ledamot                      Tomas Edelgård


10. Val av revisorer

Till revisor valdes Anders Stålheim.
Suppleant: Tomas Nilsson.

 

11. Val av kranförare

Till kranförare valdes:
Göran Svensson

Niklas Sigfeldt

Martin Ericsson


12. Val av valberedning

Till valberedning valdes Pontus Göransson + 1 vakant.          


13. Val av ordningsmän
Vakant plats. Mail skickas ut till medlemmar för intresseanmälan.

14. Finansieringsplan 2023

Styrelsens finansieringsplan föredrogs av Jonatan Lundqvist. Finansieringsplanen godkändes av mötet. Den  nya finansieringsplanen innebär en del höjda avgifter för att klara framtida investeringar i bl a en spolplatta   

(se övriga frågor).

Framför allt höjs avgifterna på båtplatshyran (+600 kr). Elavgiften höjs till 3,66 kr/kWh

Värdet på facken räknas upp enligt KPI (8,35 % för året 2022).

Finansieringen av spolplattan bygger på att vi får ta del av LOVA-bidraget som vi bedömer att vi är 

kvalificerade för. Om vi inte får bidraget måste finansieringen lösas på annat sätt.


Klubben är numera skyldig att lämna in deklaration till skatteverket för redovisning av ersättningar mm.,   

eftersom vi inte är en allmännyttig förening.


Det finns även en risk för att klubben i framtiden får betala fastighetsskatt. Därför finns den posten (12.000 

kr) med i nästa års budget.

 

För att få ett jämnare kassaflöde kommer fakturering åter att ske 2 ggr/år likt tidigare.

 


15. Firmatecknar (Informationspunkt)
Enligt klubbens stadgar tecknar ordföranden (Niklas Sigfeldt) och Kassör (Jonatan Lundqvist) var för sig klubben. Citat ur stadgarna:” Ordförande och kassör kan var och en teckna firman, och har var och en rätt till uttag på föreningens bank- och postgirokonto.”

 

16. Motioner

         - Inga motioner har inkommit.

 

 

17. Övriga frågor

Miljö och spolplatta

I och med den nya miljöklassningen för vattenskydd av Götaälvdalsområdet har Niklas och Jonatan har lagt

ner ett stort jobb på att undersöka klubbens skyldigheter och möjligheter att leva upp till ställda krav.

I korthet innebär det för klubben ett krav på spolplatta med reningsverk för att kunna spola av båtarna vid

upptagning. Kontakt har tagits med leverantörer till spolanläggningar och offerter har mottagits. Kostnaden för en reningsanläggning bedöms till c:a 130.000 kr plus själva spolplattan,  totalt c:a 250.000 kr. Kontakt har även tagits med kommunen och dom ställer sig positiva till initiativet och har inga högre krav än den nya

miljöklassningen ställer. Nästa steg i processen är att få ett bygglov för reningsanläggningen så att vi kan gå vidare för att söka

LOVA-bidrag. Ett LOVA-bidrag skulle kunna bekosta upp till 90% av investeringen om vi får igenom ansökan.

 

Placering av spolplattan diskuterades och mötet enades om att den bästa platsen troligtvis är framför

containern (även om det tar upp yta för en uppläggningsplats)

 

Miljöplan

Under senhösten och vintern har en miljöplan tagits fram som gäller för klubben. Miljöplanen är viktig för

hur vi hanterar miljöfarliga varor och vilka delar i verksamheten som är anmälningspliktiga. I nuläget har

klubben inga anmälningspliktiga hanteringar, men det kommer att bli för spolplatta och toalett. I övrigt ska

(enligt våran miljöplan) varje enskild medlem ansvara för sin egen hantering av miljöfarliga varor och

miljöpåverkande verksamheter. Därför är det viktigt att läsa igenom miljöplanen som kommer att finnas på

hemsidan samt på anslagstavlan i Kajutan.

På samma sätt är det också viktigt att läsa igenom ordningsreglerna

 

Försäkringar

Klubben har fullvärdesförsäkring för de fem stora facken men för övriga fack finns bara ett fast

försäkringsvärde. Beslut togs om att ändra försäkringen till fullvärdesförsäkring för hela anläggningen.

Innebär en höjd försäkringskostnad med c:a 11.000 kr.

 

Vattendränering

Vatten strömmar genom fack 27-29 vid nederbörd. Vattnet kommer från området ovanför klubben. Här

behövs kanske en ny dränering. Det lades en dränering utefter fasaden för många år sedan, men den är

troligtvis igensatt eller överväxt (eller för liten).

 

Miljösamordnare

Båtunionen vill ha ett namn på en miljösamordnare i klubben. För närvarande har vi ingen.

 

        

 

18: Avslutning
Mötesordföranden Niklas Sigfeldt avlutade mötet.


 

                               Niklas Sigfeldt                                     Örjan Wängdahl          

                               Mötesordförande                                  Sekreterare                   

 

 

 

 

 

                               Asko Malila                                         Tomas Edelgård

                               Justeringsman                                      Justeringsman                

Stadgar för Lilla Edets Båtklubb, fastställda vid årsmöte 2016-03-17.Föreningens namn är Lilla Edets Båtklubb


 • Ändamål
  Lilla Edets Båtklubb har till ändamål att medverka till lämpliga uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar. Klubben har också till ändamål att befrämja intresset för sjön och båtsporten och verka för säkerhet till sjöss och kunskap om hithörande ting bland medlemmar.


 • Verksamhet
  Föreningens verksamhetsår är kalenderår.


 • Beslutande organ
  Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen är, då årsmötet ej är samlat, föreningens beslutande organ.


 • Medlemskap
  Medlemskap i klubben kan beviljas av styrelsen efter skriftlig eller muntlig ansökan. Fullständigt namn samt telefonnummer och adress skall då uppgivas. Finner styrelsen den sökande ej lämplig som medlem, äger styrelsen rätt att utan motivering avslå densamma. 


Medlem är skyldig att informera sig om klubbens regler.

Uteslutning kan ske om
- medlem inte betalar medlemsavgift eller avgifter såsom hyra av kranar, uppläggningsavgift etc.
– medlem inte följer uppsatta stadgar och regler eller på annat sätt misskrediterar klubben.


 • Medlemsavgift
  Årsmötet beslutar om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. Medlemsavgiften betalas en gång per år.


 • Försäkringar
  Alla båtar inom klubbens område skall ha en gällande åretruntförsäkring


 • Dispositionsrätt och överlåtelse av dispositionsrätt av båtfack

  Dispositionsrätt
  Endast medlemmar i Lilla Edets båtklubb eller båtklubben kan ha dispositionsrätt till båtfack. Klubbmedlem får endast ha dispositionsrätt till ett båtfack.

  Överlåtelse av dispositionsrätt av båtfack
  Överlåtande av dispositionsrätt till annan klubbmedlem kan beviljas med styrelsens medgivande och då efter styrelsens uppgjorda turordningslista för önskat innehav av dispositionsrätten. Undantaget från ovanstående är överlåtelse inom närmaste familjen. Det vill säga mellan makar (sambo), föräldrar, barn, syskon. Här sker överlåtelsen fritt.

  Köpesumman för dipositionsrätten är det på årsmötet beslutade grundvärdet av facket plus gjorda tilläggsinvesteringar. Styrelsen och säljaren gör en gemensam värdering av investeringarna, som i huvudsak grundar sig på materialkostnader (eget arbete räknas ej med).

  Inlösen av dispositionsrätt
  Båtfack kan lösas in av klubben, om medlem som har dispositionsrätt till ett fack begär utträde eller blir utesluten ur klubben, samtidigt som köpare till facket saknas.
  Summan för inlösen bestäms på samma sätt som vid överlåtelse.

  Turordning
  Separata turordningslistor finns för 3,5 m, 4m och 5 m facken.
  Den som står i tur till ett fack och inte accepterar ett övertagande tas bort från listan. Är man fortfarande intresserad får man sätta upp sig sist på listan igen.


 • Uthyrning av båtfack
  Båtfack får endast hyras ut till medlemmar i Lilla Edets Båtklubb.
  Medlem som redan har dispositionsrätt till ett båtfack får inte hyra.
  I särskilda fall kan dock styrelsen bevilja hyra av båtfack för en begränsad tid, trots att medlemmen har dipositionsrätt till ett fack.


 • Båtar och förvaring
  - Båtar som förvaras i 3,5- och 4-metersfacken får inte överstiga en längd av 10,8 meter.
  - Från den 1/9 till den 1/5 får det inte förvaras annat än båtar och båtvagnar i facken. • Årsmöte
  Årsmöte skall hållas i början av året så snart årsredovisningen är reviderad. Kallelse till årsmötet skall utgå senast 14 dagar före mötet. Kallelsen kan ske via annons eller via brev. Dagordningen på årsmötet skall åtminstone omfatta följande punkter:

  a)     Mötets öppnande
  b)     Godkännande av dagordningen
  c)     Mötets behöriga utlysande
  d)     Val av mötesordförande
  e)     Val av mötessekreterare
  f)     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  g)     Föredragning av verksamhetsberättelsen
  h)     Föredragning av ekonomisk berättelse
  i)     Föredragning av revisorerna
  j)     Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  k)     Val av ny styrelse, på de poster som kräver ny- eller fyllnadsval
  l)     Val av revisorer
  m)     Val av valberedning
  n)     Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår samt redovisning av
        budget
  o)     Behandling av i förväg inkomna frågor
  p)     Mötets avslutande


 • Styrelse
  Styrelsen består av följande, på årsmötet valda, funktionärer.

  a)    Ordförande, mandattid ett år
  b)    Vice ordförande, mandattid ett år
  c)    Sekreterare, mandattid två år
  d)    Vice sekreterare, mandattid ett år
  e)    Kassör, mandattid två år
  f)    Ledamöter två stycken, mandattid ett år

  Val av sekreterare resp. kassör sker olika år.


 • Revisorer
  Val av revisorer sker på ett år, vid årsmötet. Revisorerna skall efter verksamhetsårets slut granska årsredovisningen, och på årsmötet avge revisionsberättelse.


 • Firmatecknare
  Ordförande och kassör kan var och en teckna firman, och har var och en rätt till uttag på föreningens bank- och postgirokonto.


 • Valberedning
  På årsmötet skall valberedning, bestående av minst två personer, väljas. Valberedningen skall inför nästkommande årsmöte ta fram förslag på styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår.


 • Stadgeändringar eller upplösning
  För ändring av stadgar krävs enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

  Beslut om klubbens eventuella upplösning måste för att vara giltigt fattas med minst ¾ majoritet av angivna röster vid två på varandra följande ordinarie sammanträden.

  Klubbens tillgångar vid upplösning skall underställas Lilla Edets kommuns förvaltning.