Avgifter, Protokoll, Stadgar

Klubbens Avgifter 2020

Medlemsavgift

200

Båtkran
Medlem

400


Icke medlem

650

MastkranMedlem

50


Icke medlem

350

Traktor
Medlem

150


Icke Medlem

500

Hyresavgifter båtfack /  år

Bredd 3.5 M

786

Bredd 4.0 M

836

Bredd 5.0 M

1535

Fast avgift el / år

Alla upplagda båtar

100

Förbrukad el utöver ovan 

kWh

1,75

Uppläggning 

Innanför Grindar

1200

Utanför grindar

900

Obs Avgift utgår även sommartid. (samma som vinter)

Uppställning av båtvagn utan båt

800

Uppläggning enbart mast

800

Båtfack Baspris vid försäljning

3.5 M

39890

4.0 M

45380

5.0 M

117030

Tillägg Båtfack förekommer beroende på utrustning


Förseningsavgift på ej betalade fakturor

300

Tillägg på årsavgiften vid uteblivet deltagande på arbetsdag

500

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR LILLA EDETS BÅTKLUBB, 2021-09-15.


Mötesplats: Kompassen

Antal deltagare: 16 st varav 2 via Teams


1. Mötets öppnande
Ordförande Göran Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.


2. Kallelse
Kallelsen till mötet godkändes. Kallelse har skett via mail och varit annonserat på
hemsidan


3. Dagordning
Förslag till dagordning godkändes.


4. Mötesfunktionärer
Som mötets funktionärer valdes:
Ordförande Göran Svensson
Sekreterare Örjan Wängdahl
Justeringsmän Pontus Göransson
Anders Bergendal


5. Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 föredrogs av Örjan Wängdahl.
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.


6. Redovisning av årets resultat
Kassör Jonatan Lundqvist redogjorde för årets resultat.


7. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upprättad av Tomas Nilsson och Anders Stålheim för år 2020
föredrogs av Anders Stålheim. Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.


8. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.


9. Val av styrelse
Styrelsen för 2021 valdes enligt följande:
Ordförande Göran Svensson
Vice ordförande Niklas Siegfeldt
Kassör Jonatan Lundqvist (valdes på 2 år)
Sekreterare Örjan Wängdahl (är vald 2020 på 2 år)
Vice sekreterare Jussi Santonen
Ledamot Carina Såby
Ledamot Per Viklund


10. Val av revisorer
Till revisorer valdes Anders Stålheim och Tomas Nilsson.
Suppleant: Karl-Otto Svanvik


11. Val av kranförare
Till kranförare valdes:
Göran Svensson
Niklas Siegfeldt
Martin Ericsson


12. Val av valberedning
Till valberedning valdes Pontus Göransson och Sören Sparre.


13. Val av ordningsmän
Till ordningsman valdes Asko Malila och Roger Skiöld.


14. Finansieringsplan 2021
Styrelsens finansieringsplan föredrogs av Jonatan Lundqvist. Finansieringsplanen
godkändes av mötet. Ändringar i avgifter blir för vatten och el som får fasta avgifter för
båtägare på 100 resp. 200 kr. Tidigare hade elen en fast avgift på 100 kr.


15. Firmatecknar (Informationspunkt)
Enligt klubbens stadgar tecknar ordföranden (Göran Svensson) och Kassör (Jonatan
Lundqvist) var för sig klubben. Citat ur stadgarna:” Ordförande och kassör kan var och
en teckna firman, och har var och en rätt till uttag på föreningens bank- och
postgirokonto.”


16. Motioner
- Boappa: Nyttan med Appen diskuterades och den allmänna uppfattningen var att det är
bättre att utnyttja de befintliga kanalerna som vi redan har idag vis Mail, Hemsida och
Facebook-grupp. Därför beslutades att inte prova med Appen.


- Master: Mötet beslutade att vi på något sätt ska försöka göra oss av med gamla master
som vi inte vet vem som äger och som har legat länge. Pontus Göransson försöker ta
reda (via polisen eller på annat sätt) på hur man kan gå till väga på ett lagligt sätt.


- Strategi: Kassör Jonatan Lundqvist framförde önskemål om att klubben ska ha ett
längre tidsperspektiv på framtida avgifter och investeringar så att anläggningen inte
tappar i kvalitét och värde. Beslut togs om att styrelsen fram till nästa årsmöte tar fram
förslag. Det är då viktigt att medlemmarna fram till dess kommer med synpunkter och
idéer som styrelsen kan ta i beaktande. Asko framförde att han vill se en annan
fördelning mellan rörliga och fasta kostnader och vilka utgifter de ska täcka.


17. Övriga frågor
Gräsklippning
Mötet beslutade att gräsklippningen ska ske av båtägande medlemmarna på ett rullande
schema. Styrelsen gör upp ett schema med tillhörande instruktioner om vilka ytor som
ska klippas. Om någon inte kan klippa på ”sin vecka” får man själv ordna byte eller
ersättare.


Arbetsdagar
Arbetsdagar planeras in till våren om eventuella coronaregler inte sätter stopp.
Värdet på inventarier
Lista på inventarier finns som grund men måste värderas per fack. Kassören har listan.


Hemsidan
Niklas som nu sköter hemsidan (och mycket annat), ser gärna att någon mer skulle
kunna hjälpa till med den. Så om någon medlem i klubben vill göra en insatts så är det
välkommet.


18. Avslutning
Mötesordföranden Göran Svensson avlutade mötet.Mötesordförande

Göran Svensson


Sekreterare 

Örjan Wängdahl 


Justeringsman

Pontus Göransson

Anders Bergendal

Stadgar för Lilla Edets Båtklubb, fastställda vid årsmöte 2016-03-17.
Namn
Föreningens namn är Lilla Edets Båtklubb


 • Ändamål
  Lilla Edets Båtklubb har till ändamål att medverka till lämpliga uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar. Klubben har också till ändamål att befrämja intresset för sjön och båtsporten och verka för säkerhet till sjöss och kunskap om hithörande ting bland medlemmar.


 • Verksamhet
  Föreningens verksamhetsår är kalenderår.


 • Beslutande organ
  Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen är, då årsmötet ej är samlat, föreningens beslutande organ.


 • Medlemskap
  Medlemskap i klubben kan beviljas av styrelsen efter skriftlig eller muntlig ansökan. Fullständigt namn samt telefonnummer och adress skall då uppgivas. Finner styrelsen den sökande ej lämplig som medlem, äger styrelsen rätt att utan motivering avslå densamma. 


Medlem är skyldig att informera sig om klubbens regler.

Uteslutning kan ske om
- medlem inte betalar medlemsavgift eller avgifter såsom hyra av kranar, uppläggningsavgift etc.
– medlem inte följer uppsatta stadgar och regler eller på annat sätt misskrediterar klubben.


 • Medlemsavgift
  Årsmötet beslutar om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. Medlemsavgiften betalas en gång per år.


 • Försäkringar
  Alla båtar inom klubbens område skall ha en gällande åretruntförsäkring


 • Dispositionsrätt och överlåtelse av dispositionsrätt av båtfack

  Dispositionsrätt
  Endast medlemmar i Lilla Edets båtklubb eller båtklubben kan ha dispositionsrätt till båtfack. Klubbmedlem får endast ha dispositionsrätt till ett båtfack.

  Överlåtelse av dispositionsrätt av båtfack
  Överlåtande av dispositionsrätt till annan klubbmedlem kan beviljas med styrelsens medgivande och då efter styrelsens uppgjorda turordningslista för önskat innehav av dispositionsrätten. Undantaget från ovanstående är överlåtelse inom närmaste familjen. Det vill säga mellan makar (sambo), föräldrar, barn, syskon. Här sker överlåtelsen fritt.

  Köpesumman för dipositionsrätten är det på årsmötet beslutade grundvärdet av facket plus gjorda tilläggsinvesteringar. Styrelsen och säljaren gör en gemensam värdering av investeringarna, som i huvudsak grundar sig på materialkostnader (eget arbete räknas ej med).

  Inlösen av dispositionsrätt
  Båtfack kan lösas in av klubben, om medlem som har dispositionsrätt till ett fack begär utträde eller blir utesluten ur klubben, samtidigt som köpare till facket saknas.
  Summan för inlösen bestäms på samma sätt som vid överlåtelse.

  Turordning
  Separata turordningslistor finns för 3,5 m, 4m och 5 m facken.
  Den som står i tur till ett fack och inte accepterar ett övertagande tas bort från listan. Är man fortfarande intresserad får man sätta upp sig sist på listan igen.


 • Uthyrning av båtfack
  Båtfack får endast hyras ut till medlemmar i Lilla Edets Båtklubb.
  Medlem som redan har dispositionsrätt till ett båtfack får inte hyra.
  I särskilda fall kan dock styrelsen bevilja hyra av båtfack för en begränsad tid, trots att medlemmen har dipositionsrätt till ett fack.


 • Båtar och förvaring
  - Båtar som förvaras i 3,5- och 4-metersfacken får inte överstiga en längd av 10,8 meter.
  - Från den 1/9 till den 1/5 får det inte förvaras annat än båtar och båtvagnar i facken. • Årsmöte
  Årsmöte skall hållas i början av året så snart årsredovisningen är reviderad. Kallelse till årsmötet skall utgå senast 14 dagar före mötet. Kallelsen kan ske via annons eller via brev. Dagordningen på årsmötet skall åtminstone omfatta följande punkter:

  a)     Mötets öppnande
  b)     Godkännande av dagordningen
  c)     Mötets behöriga utlysande
  d)     Val av mötesordförande
  e)     Val av mötessekreterare
  f)     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  g)     Föredragning av verksamhetsberättelsen
  h)     Föredragning av ekonomisk berättelse
  i)     Föredragning av revisorerna
  j)     Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  k)     Val av ny styrelse, på de poster som kräver ny- eller fyllnadsval
  l)     Val av revisorer
  m)     Val av valberedning
  n)     Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår samt redovisning av
        budget
  o)     Behandling av i förväg inkomna frågor
  p)     Mötets avslutande


 • Styrelse
  Styrelsen består av följande, på årsmötet valda, funktionärer.

  a)    Ordförande, mandattid ett år
  b)    Vice ordförande, mandattid ett år
  c)    Sekreterare, mandattid två år
  d)    Vice sekreterare, mandattid ett år
  e)    Kassör, mandattid två år
  f)    Ledamöter två stycken, mandattid ett år

  Val av sekreterare resp. kassör sker olika år.


 • Revisorer
  Val av revisorer sker på ett år, vid årsmötet. Revisorerna skall efter verksamhetsårets slut granska årsredovisningen, och på årsmötet avge revisionsberättelse.


 • Firmatecknare
  Ordförande och kassör kan var och en teckna firman, och har var och en rätt till uttag på föreningens bank- och postgirokonto.


 • Valberedning
  På årsmötet skall valberedning, bestående av minst två personer, väljas. Valberedningen skall inför nästkommande årsmöte ta fram förslag på styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår.


 • Stadgeändringar eller upplösning
  För ändring av stadgar krävs enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

  Beslut om klubbens eventuella upplösning måste för att vara giltigt fattas med minst ¾ majoritet av angivna röster vid två på varandra följande ordinarie sammanträden.

  Klubbens tillgångar vid upplösning skall underställas Lilla Edets kommuns förvaltning.


Ordföranden

Göran Svensson