Styrelse, Ordningsregler samt Miljöplan

Styrelse

Ordförande

Niklas Sigfeldt

0730-811365

V. Ordförande

Carina Såby

0763-403044

Sekreterare

Örjan Wängdahl

0708-652420

V. Sekreterare

Elin Billestedt


Kassör

Jonathan Lundqvist

0700-242535

Ledarmot

Per Wiklund

0768-304626

Ledarmot

Tomas Edelgård


Ordningsman

Roger Skiöld

0702-720688

Ordningsman

Vakant


Valberedning 

Pontus Göransson

0707505979

Valberedning

Vakant


 Miljöplan Lilla Edet Båtklubb

Version 20230201


Inledning
Lilla Edet Båtklubb är belägen längsmed Göta älv.
Miljön är ömtålig och dessutom vattentäkt för många boende. Sedan sommar 2022 är dessutom hela Götaälvdalen vattenskyddsområde.
Vattnet rinner sedan ut i havet. Det är därför av största vikt att vi gemensamt slår vakt om denna naturresurs och värnar om ett aktivt och miljövänligt båtliv.

 

Syfte
Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen skall vara ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap, nya regler och nya produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i Lilla Edets båtklubb och ska revideras vid förändring av verksamhet alternativt förutsättningar.

 

Målsättning
Lilla Edets båtklubb skall i all sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet ansluter sig till Västkustens båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.


Hamnområdet
Varje båtägare skall följa de anvisningar och regler som fastställs av Lilla Edets båtklubb för att skapa en god miljö och säker hamn inom området. Medlemmar ska i samband med sjösättning tillse att uppställningsplatsen är fri från pallnings/täckningsmaterial och skräp. Pallnings/täckningsmaterial får dock förvaras på båtvagn om detta placeras så prydligt det går och surras så inget blåser bort eller driver iväg i händelse av översvämning eller storm. Det skall också vara möjligt att flytta vagnar som står utomhus under sommar utan att lasta om eller ändra surrningen.

 

Sopor
För den allmänna trevnaden ska sopor transporteras bort från området så snart det kan ske. Sopor får inte förvaras utan uppsikt då djur och barn kan få detta i sig. Medlemmar skall även tillse att skräp inte blåser bort eller hamnar i vattnet. Medlemmar ansvarar för att soporna slängs på för ändamålet avsett ställe, exempelvis egen bostad eller kommunens återvinningsanläggning. Lilla Edets båtklubb har ingen hantering av sopor, detta sköter båtägaren själv.

 

Farligt avfall
Farligt avfall skall hanteras efter anvisningarna på förpackning och/eller produktdatablad och hanteras av medlemmar på samma sätt som sopor inom hamnområdet med det tillägget att ytterligare varsamhet om människor, djur och miljö skall iakttas. Farligt avfall lämnas aldrig utan uppsikt. Det åligger varje medlem att tillse att transporten av farligt avfall sker tryggt och säkert enligt myndigheternas krav. Farligt avfall får ej förvaras utanför båthus eller båt när medlemmen inte är kvar inom området. Lilla Edets båtklubb har ingen hantering av farligt avfall, detta sköter medlemmen själv.

 

Bränsle och oljor
För att skona miljön används miljöanpassade drivmedel och oljor. Detta är speciellt viktigt för tvåtaktsmotorer där Alkylatbensin kan användas tillsammans med miljöanpassade tvåtaktsoljor.

Båtar med bränsletank större än 250 liter skall ha dubbelmantlad förslutning.
Exempelvis kan dyveka vara ett alternativ.
Fristående bränsledunkar får ej förvaras på området under längre period.
Tankning av båt från dunk får ej ske där invallning ej kan garanteras. Tankning vid bryggan är strängeligen förbjudet.

 

Bottenfärger
Inom klubben används endast miljöklassade och för båtens huvudsakliga förtöjningsplats godkännda bottenfärger.
Om ej biocidfri färg används, skall båten skyndsamt efter sjösättning transporteras till sin huvudsakliga förtöjningsplats. Liknande förfarande vid upptagning.

 

Färgdropp och slipdamm
För att eliminera risken att färgdropp, färgflagor och slipdamm i skall komma ut i naturen samlas detta upp. Till exempel skall presenning eller liknande finnas under båten när vi målar, slipmaskin med uppsamlare skall användas då slipdamm inte bara påverkar miljön utan även är skadligt för hälsan. Vi använder också lämpligt personlig skyddsutrustning såsom andningsskydd/munskydd/ skyddshandskar eller vad som är lämpligt. Ovan gäller både utomhus och inomhus.

 

Spolplatta
Båten bottentvättas på spolplatta där spolvatten pumpas till avsedd behållare. Detta får endast göras under överinseende av båtklubbens utsedda funktionärer. På spolplattan får inga fordon parkeras annat än för båttvätt. Vi tvättar inte bilar eller andra fordon inom klubbens område.
OBS! INGA KEMIKALIER FÅR ANVÄNDAS PÅ SPOLPLATTAN!

 

Toalettavfall
Inom Lilla Edets båtklubb sker ingen hantering av toalettavfall från båtar inom klubben. De flesta av klubbens båtar har sommarplatser i kustbandet/skärgården/Vänern.
Detta gör att det inte är vare sig ekonomiskt försvarbart eller arbetsinsatsmässigt möjligt att hålla Lilla Edets båtklubb med sugtömning. Det åligger varje båtägare att sköta detta korrekt och tömma på avsedd plats och med miljön i fokus.

Kranförare: 

Göran Svensson Tel  0703-146391

Niklas Sigfeldt Tel 0730-811365

Martin Eriksson 0708-398243

Nyckelansvarig: 

Niklas Sigfeldt Tel 0730-811365

ORDNINGSREGLER, LILLA EDETS BÅTKLUBB. (Uppdaterad 2022)


Kajutan, verkstad
Alla som använder lokalen skall städa och diska efter sig.


Rökning
Rökförbud gäller inom området


Båtfack och gång

Varje brukare av båtfack har skyldighet att ha sin båt uppallad på ett betryggande sätt så att kantringsrisk ej föreligger och skada därigenom kan uppstå på intilliggande båtar eller byggnaden. Samtliga båtar skall vara försäkrade mot brand, stöld eller skador som kan uppstå vid upp- eller nedpallning samt transport inom uppläggningsområdet.


Brukaren har även att tillse att båtfacket efter uppläggningstidens slut ger ett städat och vårdat intryck. Avfall skall transporteras från området eftersom klubben inte har någon soptömning.

Detta gäller också spillolja och oljefilter mm.


Var och en håller ordning utanför sitt fack – krattar och fyller i hål i gången m.m.


Båtvagnar

Båtvagnar som placeras i gången måste kunna flyttas. De ska ha sådan draganordning så att traktorn kan användas och båtvagnen ska vara så stabil att det inte finns någon risk för haveri vid förflyttning.


Brandföreskrifter

Gasol, bensin eller annat brandfarligt material får ej förvaras i båt eller båtfack. Om man saknar förvaringsutrymme kan förvaring av brandfarligt material ske i containern vid båtkranen.


Var försiktig med eld eller gnistor om du gör något arbete med slip eller svets. Sådant arbete får aldrig göras ensam (brandvakt). Täck för noga och tänk på din granne (det är lätt att skapa gelcote-skador).


Båtkran/traktor

Körning av kranen och traktor får endast utföras av person som av klubben utsetts till detta.
Boka i god tid, så att kranförarna kan planera sin tid. Kranförarens uppgift är att lyfta och transportera båten säkert. Detta kräver hjälp från båtägaren. 

Obs. Kranförarna har rätt att stoppa transport av vagn eller vagga om de bedömer att den är i för dåligt skick. Båtägaren är alltid ytterst ansvarig för skicket av vagga/vagn.


Vagnar i mittengången skall lätt kunna flyttas mellan början april och slutet oktober.

Detta betyder att de är nedpallade och står med pumpade hjul, samt draganordning är kopplad och redo för kranföraren att flytta.
Kranföraren är ej skyldig att meddela ägaren vid flytt av båt.


Märkning av material

Mast och vagga skall vara märkta med namn och telefonnummer. Omärkta material kommer att skrotas.


Siste man

Den som lämnar anläggningen sist ansvarar för att allt är låst, inklusive vägbom, och att inga onödiga lampor är tända. 


Vägbom

När det är få på plats ska bommen vara stängd (behöver inte vara låst) så att obehörig trafik stoppas.


Slutord

Vi hoppas att alla skall bidra till att hålla anläggningen snygg och representativ för båtfolket


// 

Styrelsen LEB