Styrelse och Ordningsregler

Styrelse

Ordförande

Göran Svensson

0703-146391

V. Ordförande

Niklas Sigfeldt

0730-811365

Sekreterare

Örjan Wängdahl

0708-652420

Kassör

Jonathan Lundqvist

0700-242535

Ledarmot

Per Wiklund

0768-304626

Ledarmot

Carina Såby

0763-403044

Ordningsman

Asko Malila

0706-431400

Ordningsman

Jussi Santonen

0730-391047

Valberedning 

Vakant


Valberedning

Sören Sparre

0727-024054

Nycklar

Niklas Sigfeldt

0730-811365

Kranförare: 

Göran Svensson Tel  0703-146391

Niklas Sigfeldt Tel 0730-811365

ORDNINGSREGLER, LILLA EDETS BÅTKLUBB, 2020


Kajutan, verkstad
Alla som använder lokalen skall städa och diska efter sig.


Rökning
Rökförbud gäller inom området


Båtfack och gång

Varje brukare av båtfack har skyldighet att ha sin båt uppallad på ett betryggande sätt så att kantringsrisk ej föreligger och skada därigenom kan uppstå på intilliggande båtar eller byggnaden. Samtliga båtar skall vara försäkrade mot brand, stöld eller skador som kan uppstå vid upp- eller nedpallning samt transport inom uppläggningsområdet.


Brukaren har även att tillse att båtfacket efter uppläggningstidens slut ger ett städat och vårdat intryck. Avfall skall transporteras från området eftersom klubben inte har någon soptömning.

Detta gäller också spillolja och oljefilter mm.


Var och en håller ordning utanför sitt fack – krattar och fyller i hål i gången m.m.


Båtvagnar

Båtvagnar som placeras i gången måste kunna flyttas. De ska ha sådan draganordning så att traktorn kan användas och båtvagnen ska vara så stabil att det inte finns någon risk för haveri vid förflyttning.


Brandföreskrifter

Gasol, bensin eller annat brandfarligt material får ej förvaras i båt eller båtfack. Om man saknar förvaringsutrymme kan förvaring av brandfarligt material ske i containern vid båtkranen.


Var försiktig med eld eller gnistor om du gör något arbete med slip eller svets. Sådant arbete får aldrig göras ensam (brandvakt). Täck för noga och tänk på din granne (det är lätt att skapa gelcote-skador).


Båtkran/traktor

Körning av kranen och traktor får endast utföras av person som av klubben utsetts till detta.
Boka i god tid, så att kranförarna kan planera sin tid. Kranförarens uppgift är att lyfta och transportera båten säkert. Detta kräver hjälp från båtägaren. 

Obs. Kranförarna har rätt att stoppa transport av vagn eller vagga om de bedömer att den är i för dåligt skick. Båtägaren är alltid ytterst ansvarig för skicket av vagga/vagn.


Vagnar i mittengången skall lätt kunna flyttas mellan 15 maj och 15 sept.

Detta betyder att de är nedpallade och står med pumpade hjul, samt draganordning är kopplad och redo för kranföraren att flytta.
Kranföraren är ej skyldig att meddela ägaren vid flytt av båt.


Märkning av material

Mast och vagga skall vara märkta med namn och telefonnummer. Omärkta material kommer att skrotas.


Siste man

Den som lämnar anläggningen sist ansvarar för att allt är låst, inklusive vägbom, och att inga onödiga lampor är tända. 


Vägbom

När det är få på plats ska bommen vara stängd (behöver inte vara låst) så att obehörig trafik stoppas.


Slutord

Vi hoppas att alla skall bidra till att hålla anläggningen snygg och representativ för båtfolket


// 

Styrelsen LEB